Phương trình

Cách giải phương trình bậc 4 có tham số m

tìm tất cả các giá trị của tham số m để pt sau có nghiệm [tex]x^{4}+4x^{3}+2x^{2}-4x - 3m + 1 =0[/tex] em xét x=0 tìm đc m = 1/3 nhưng sau đó chia x^2 thì bị vướng m ạ @shalltear @Tiến Phùng @Tiểu Linh Hàn @Đỗ Anh T…

Load More
That is All