Phương pháp

Phương pháp khai phóng

Giáo dục Khai phóng Liberal Art à gì? Khai phóng, xét chiết tự, gồm hai phần là khai minh và giải phóng. Khai minh là dung nạp kiến thức, giải phóng là hướng tới tự do. Nền giáo dục khai phóng được xây dựng và phát triển dựa trê…

Load More
That is All